“الگوی کارآمدی مدنی متعالی“ در شصت و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی+خلاصه بحث

شصت و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “الگوی کارآمدی مدنی متعالی با ارائه “آقای دکتر علیرضا صدرا“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

مقدمه: اسفار چهارگانه بویژه سفرچهارم، مبداء و معاد، شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه، مظاهر الهیه، … گفتمان های مکمل الگوی کارامدی و شکوفایی(پیشرفت)مدنی؛ اجتماعی و سیاسی  میباشند. فرضیه: کارایی  و کارامد؛ بهره ور و اثربخشی نیروها و نهادهای کار مدنی، آغاز و محوریت عزیمت آن است. توضیح فرضیه: سیر و کارامدی که از فطرت خدایی و خداجوی انسانی آغاز شده و سرچشمه گرفته تا مرز کمال مدنی فراز می رود. مراد شکوفایی و شکوه رسا و سازوار ذاتی و درونزادی مدنی است. برامدآن تحقق کرامت و تحصیل سعادت؛ آسایش بدنی و آرامش میباشد. منظور (تعیش)بهزیستن مدنی متعالی یا فاضلی(فرای معیشت؛ زیست مدنی) می باشد. روش: تحلیل متن و محتوایی مبداء و معاد(و حسب مورد شواهد ربوبیه). بویژه فن دوم.کیفیت تربیت متعالی، مقاله چهارم.نبوات دینی مدنی، فصول۱۲-۶٫

پیش درآمد

اول.کارایی؛ بهره وری و اثربخشی نیروهای کار

الف.انسان مدنی کارآمد-کارآمدی انسان مدنی:

اول.مشارکت مدنی: تمدن(سازی)، دوم.تعاون مدنی و سوم.اجتماع مدنی(گذاری-پذیری)

«أن الإنسان مدني بالطبع لا ينتظم(باب افتعال یعنی مشارکت و صیغه مضارع یعنی استمرار) حياته إلا بتمدن و اجتماع و تعاون، لأن نوعه لم ينحصر في شخص، و لا يمكن وجوده بالانفراد»(المبداء و المعاد؛ ص۴۸۹)؛ «انسان مدنی الطبع است، یعنی (ضرورت زندگی مدنی و سببش این بوده که)حیاتش منتظم نمی گردد مگر به؛ اول.تمدن(توسعه همه جانبه) و دوم.تعاون(تقسیم کار و تبادل مدنی) و سوم.اجتماع(همزیستی مدنی). زیرا نوعش منحصر در فرد نیست و وجودش به انفراد ممکن نیست»(مبداء و معاد؛ ص۳۵۹).

ب.راهنمایی و رهبری راهبردی کارآمد دینی مدنی

فصل هشتم.شاخصه ها(صفات)سیاستگذاری راهبردی کارامد-کارامدی سیاستگذاری(مبداء و معاد: صص۴-۵۶۳)

فصل نهم.شاخصه ها(صفات)سیاستمداری راهبردی کارامد-کارامدی سیاستمداری(مبداء و معاد: صص۶-۵۶۵)

دوم.کارآمدی؛

بهره وری و اثربخشی نهادین نهادها بویژه فرانهاد راهبردی و فرابردی دولت و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

الف.۱٫ظهور دین خدا، ۲٫آموزش طریق حق، ۳٫هدایت صراط مستقیم(سیاست راهبردی متعادل و متعالی)

«وجود پیغمبر ضرور است، و بیان آنکه واجب است اعتقاد به او و به اینکه خدا او را فرستاده است تا اینکه؛ ۱٫دین خدا را ظاهر گرداند و ۲٫طریق حق را به مردم بیاموزد و ۳٫به صراط مستقیم هدایت نماید»(همان؛ ص۵۵۷).

ب.۱٫همگرایی مدنی، ۲٫تشکل مدنی، ۳٫قرارداد مدنی

«پس؛ ۱٫اعداد متفرقه و ۲٫احزاب مختلفه و ۳٫انعقاد بلاد در تعیشش ضرور است»(همان).

درآمد

یکی.مراتب سه گانه کارآمدی:

الف.کارآمدی زیرساختی

کارآمدی نظام ارزشی، بینش و منشی درونی:

کارآمدی راهبرد زیرساختی

یکی.۱٫قانون مدنی(قانونمندی؛ قانونداری-قانونمداری)دینی/شریعت، ۲٫عدالت مدنی، ۳٫نظام مدنی(نظام مندی)

«در معاملات و مناکحات و جنایات به ۱٫قانونی محتاج می باشند و که عامه خلق به آن رجوع نمایند. و بر طبق آن قانون به ۲٫عدل حکم نمایند. و الا( در غیر این سبب) جمع فاسد و ۳٫نظام مختل می گردد. زیرا هر احدی مجبول است به جلب آنچه رغبت و احتیاج به آن دارد. و بر کسی که در آن چیز مزاحم او گردد غضب می کند. و آن قانون شرع است»(همان).

دیگری.۱٫سیاست گذاری مدنی، ۲٫سنتگذاری-مداری، ۳٫عبادتگذاری مدنی۴٫زیارتگذاری مدنی۵٫عبادتگذاری اجتماعی مدنی

۱٫« معین(ترسیم) کند از برای مردم منهجی(سیاستی) را که به سلوک آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد، و ۲٫سنت قرار دهد از برای ایشان طریق را که وصول به جوار خدا به واسطه آن حاصل شود و بیاد آورد ایشان را امور آخرت و رحیل به سوی پروردگار خود، و انذار کند ایشان را به روزی که «ینادون من مکان قریب» (۴۱/فصلت؛ ۴۴) و «تنشق الارض عنهم سراعا» (مریم/۱۹؛ ۹۰) و هدایت کند ایشان را به طریق مستقیم»(همان). ۳٫«عبادات را برای مردم قرار دهد و عبادات یا وجودی است و نفعش به همان عبادت کنندگان اختصاص دارد، مانند اذکار و صلوات که ایشان را حرکت می دهد به سوی خدا یا نفعش به دیگران نیز سرایت می کند، مانند قربانی ها و زکوات و صدقات و یا عدمی است و نفعش مخصوص به همان ها است، مانند صوم یا تعدی به دیگران نیز می کند، مانند کف اذیّت از افراد نوع و جنس و صمت»(همان؛ ص۵۵۸). ۴٫«سنت قرار دهد از برای ایشان سفرهایی را که حرکت کنند در آن سفرها از خانه های خود برای(و سبب غایی) طلب رضای پروردگار خود و متذکر شوند روزی را، که از قبور به سوی پروردگار می جهند، پس زیارت کنند هیاکل (نمادها) و معبد الهیه (نمودها) و مساکن انبیاء(مکان های مقدس) و امثال آن ها را، یعنی مانند قرار دادن حج و زیارت مساکن انبیاء و امثال آنها»(مبداء و معاد؛ ص۵۵۸). ۵٫«برای ایشان قرار دهد عباداتی که(به سبب آنها)مجتمع گردند بر آنها، مانند جمعه و جماعات، تا آنکه («فیکسبون-مع المثوبه-الایتلاف و المصادفات و التودد»؛ ص۸۱۷) کسب کنند، علاوه بر مثوبات، الف.ایتلاف(همگرایی و هماهنگی مدنی) و ب.مصادفات(همکاری مدنی) و ج.تودّد(دوستی مدنی: غیرخواهی و خیر خواهی مدنی؛ همبستگی و پیوستگی مدنی) را. و باید که عبادات مقررّه بر سبیل تکرار باشد از برای محکم نمودن، و الا فراموش می کنند و مهمل می گذارند»(مبداء و معاد؛ ص۵۵۸).

سوم.ساماندهی ساختار سلسله مراتبی مدنی

«چنانکه برای همه خلیفه هست که واسطه است میان ایشان و حق تعالی، باید که برای هر اجتماع جزئی والیان (ولات) و حکامی باشند از جانب آن خلیفه، و ایشان پیشوایان (امامان) و علماء اند»(همان، ص۵۵۹).

ب.کارآمدی ساختاری

کارآمدی کنشی:

کارآمدی حقوقی و قانونی(مقننه)-کارامدی سازمانی و اداری(مدیریت اجرایی کشور و نظام)

خط مشی سیاسی(سیاست کاربردی)-مدیریت اجرایسازی و جاریسازی

فصل هفتم.«سیاسات و ریاسات مدنی»(همان، صص۲-۵۶۰):

ج.کارآمدی راهبردی

کارآمدی روش بیرونی: چشم انداز و سیاست ها):

کارآمدی راهبرد ساختاری

فصل دهم.«اسرار شریعت و حکمت تکالیف»(همان؛ ص۵۵۷).

               دیگری.کارآمدی کلان بخشی، زیربخشی، میان بخشی و فرابخشی:

کارآمدی بخش های سه گانه مدنی: کارامدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛

                        الف.کارآمدی توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی، توأمان با

                        ب.کارآمدی تعادل سیاسی و تحقق اقتدار ملی، در جهت

                          (ß)ج.کارآمدی تعالی فرهنگی؛ معنوی و(ç) اخلاقی و تضمین آرامش مدنی.

منافع اعمال دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی متعالی

فصل یازدهم.«تفصیل منافع اعمال مقربه به حق تعالی»(همان؛ صص۵-۵۷۰).

برآمد

(رسایی و سازواری ذاتی-درونزادی)کارامدی: بهره وری و اثربخشی

فصل دوازدهم.«مقصود شرایع: عمارت منازل طریق الی الله و کیفیت زاد و استعداد به اخذ سلاح برای دفع قطاع طریق»(همان، ص۸-۵۵۶):