کلاسهای تابستانه مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان – استاد محسن فقیهی

در سلسله دروس تابستانه مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان ، دوره ده جلسه ای «کلیات مباحث علم النفس از دیدگاه صدرالمتالهین» توسط استاد محسن فقیهی بصورت حضوری (بسیار محدود و با رعایت شیوه نامه ها) و آنلاین برگزار گردید.

لینک جلسات تقدیم می گردد:

جلسه اول: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/j6L7SiiRewAtK5E/download
جلسه دوم: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/YboTyKd7ntk9cQ9/download
جلسه سوم: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/j2RbaAGfMRy5XS5/download
جلسه چهارم: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/72jRocdiB3wCeD8/download
جلسه پنجم : http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/TyP4bTMTJSMXtaX/download
جلسه ششم: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/gprSx7qR6mGMstt/download
جلسه هفتم: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/ktcpRz736K6ZzS2/download
جلسه هشتم: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/mKiB7fErj9dHYJ2/download
جلسه نهم: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/TdAYjPzKdopNDxe/download
جلسه دهم: http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/fGApwmxTFyDBPSw/download