کلاسهای تابستانه مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان – استاد هادی زاده

در ادامه کلاسهای تابستانه مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان ، استاد مجید هادی زاده زیدعزه در دوره پنج روزه مبحث «ماخذ شناسی علوم عقلی» را مطرح فرمودند. لینک کلاسهای ایشان تقدیم می گردد:

http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/K6FJ84HcdetfdZR/download

http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/3nyMkLjFgxWK47x/download

http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/cQ44tjf8pZzcSnx/download

http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/DwAoKNxoeFCnzNt/download

http://cloud.esfhozeh.ir/index.php/s/beF6xMEymysfHnp/download