هشتمین جلسه شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان در دور جدید برگزار گردید

هشتمین جلسه شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با حضور تمامی اعضا مورخ 14 اسفند 1399 برگزار گردید . در این جلسه ضمن بررسی فعالیتهای سال گذشته مجمع نسبت به عملی نمودن برنامه های سال 1400 به بحث و تبادل و نظر پرداختند.