ششمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

ششمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع مفهوم شناسی حکمت عملی با تاکید براندیشه های فارابی با ارائه “حجت الاسلام جواد دلپذیر“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۷ اسفند۹۶  ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.